رضا ولی اللهی مهریزی

درباره من

رضا ولی اللهی مهریزی
image

مربی گروه آموزشی آمار @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

(1400/11/3)

استنادات

245

مقالات

13

h-index

8

مؤلفین همکار

9

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
استنباط برای توزیع نیمه لوژیستیک بر اساس نمونه های سانسور هیبرید نوع دو
(2015)
اکبر اصغر زاده, مینا عزیزی, ^رضا ولی اللهی مهریزی
Estimation of P(Y < X) for Weibull Distribution Under Progressive Type-II Censoring
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS(2013)
^رضا ولی اللهی مهریزی, الف اصغرزاده, Mohammad Z Raqab
Estimation of the stress–strength reliability for the generalized logistic distribution
STATISTICAL METHODOLOGY(2013)
الف اصغرزاده, ^رضا ولی اللهی مهریزی, Mohammad Z Raqab
Prediction for future failures in Weibull distribution under hybrid censoring
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION(2013)
الف اصغرزاده, ^رضا ولی اللهی مهریزی, D Kundu
Stress-strength reliability of Weibull distribution based on progressively censored samples
SORT-STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS(2011)
الف اصغرزاده, ^رضا ولی اللهی مهریزی, محمد رکب
Prediction for Pareto distribution based on progressively Type-IIcensored samples.
COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS(2010)
Mohammad Raqab, الف اصغرزاده, ^رضا ولی اللهی مهریزی
آنتروپی و کاربردهایش در آنالیز خوشه ای
دوازدهمین کنفرانس آمار ایران(2014-08-27)
^پرویز ملک زاده, ^رضا ولی اللهی مهریزی
مطالعه ويژگي هاي اندازه هاي اطلاع در برخي از زمينه هاي كاربردي آمار
اسدي فهيمه(تاریخ دفاع: 1393/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رو ش هاي خوشه بندي در ‌‍ ‌‌‌داده كاوي‌
انوري رستمي فهيمه(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه ويژگي هاي اندازه هاي اطلاع در برخي از زمينه هاي كاربردي آمار
اسدي فهيمه(تاریخ دفاع: 1393/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رو ش هاي خوشه بندي در ‌‍ ‌‌‌داده كاوي‌
انوري رستمي فهيمه(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان- دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر- گروه آمار
rvaliollahi@semnan.ac.ir
(+98)2331533274

فرم تماس